? ? ?

python全棧自動(dòng)化測試課程百度網(wǎng)盤(pán)

安全軟件生命周期

安全軟件生命周期

python全棧自動(dòng)化測試課程百度網(wǎng)盤(pán)

課程由趣資料網(wǎng)站(www.basgkw.cn)收集整理

python全棧自動(dòng)化測試課程百度網(wǎng)盤(pán)插圖

資源簡(jiǎn)介:
課程來(lái)自于 測碼學(xué)院(某碼學(xué)院python全棧自動(dòng)化測試課程 )

“Python全棧自動(dòng)化測試課程” 是一套全面而深入的在線(xiàn)學(xué)習資源,專(zhuān)為那些希望提升他們的編程技能并熟練掌握Python語(yǔ)言及其在自動(dòng)化測試中的應用的學(xué)生設計。本課程將引導學(xué)生從基礎開(kāi)始,逐步掌握Python的基本語(yǔ)法、數據結構、函數、模塊、面向對象編程等核心概念。同時(shí),還將深入探討Python在自動(dòng)化測試中的應用,包括如何編寫(xiě)自動(dòng)化測試腳本、如何使用Python進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)自動(dòng)化測試、API自動(dòng)化測試以及移動(dòng)應用自動(dòng)化測試等。

通過(guò)這門(mén)課程的學(xué)習,學(xué)生將能夠 ** 完成各種自動(dòng)化測試任務(wù),提高工作效率,降低測試成本。無(wú)論是初學(xué)者還是有經(jīng)驗的開(kāi)發(fā)者,都能在這門(mén)課程中找到適合自己的學(xué)習路徑。

課程采用互動(dòng)式教學(xué)方式,包含了大量的實(shí)例代碼和實(shí)戰項目,讓學(xué)生能夠在實(shí)踐中深化理解,提高實(shí)際操作能力。同時(shí),我們還提供24/7的技術(shù)支持,幫助解決學(xué)習過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

無(wú)論你是想要提升你的技術(shù)能力,還是尋找一份新的工作機會(huì ),”P(pán)ython全棧自動(dòng)化測試課程” 都是你理想的選擇。讓我們一起開(kāi)始這個(gè)充滿(mǎn)挑戰和樂(lè )趣的旅程吧!

文件目錄
測碼學(xué)院(某碼學(xué)院python全棧自動(dòng)化測試課程 )
├──課件
| ├──20220224_01 python安裝與環(huán)境配置
| | ├──20200913_01Python簡(jiǎn)介與安裝及Pycharm的使用 – 副本.pptx 3.45M
| | ├──CmVip0224.rar 6.58kb
| | ├──Python安裝.docx 1.28M
| | └──作業(yè).txt 0.30kb
| ├──20220227_02 python不可變數據類(lèi)型
| | ├──2.不可變數據類(lèi)型作業(yè).txt 0.84kb
| | └──CmVip0224.rar 9.30kb
| ├──20220301_03 python可變數據類(lèi)型
| | ├──CmVip0224.rar 12.63kb
| | └──作業(yè).txt 0.47kb
| ├──20220303_04 if判斷語(yǔ)句與循環(huán)
| | ├──CmVip0224.rar 16.09kb
| | └──作業(yè)2.txt 1.01kb
| ├──20220306_05 函數與模塊
| | ├──CmVip0224.rar 21.14kb
| | └──作業(yè)2.txt 0.50kb
| ├──20220308_06 文件處理和os模塊
| | └──CmVip0224.rar 24.54kb
| ├──20220310_07 文件處理和os模塊2
| | ├──CmVip0224.rar 35.74kb
| | └──作業(yè).txt 0.19kb
| ├──20220313_08 異常處理和日期模塊
| | └──CmVip0224.rar 39.54kb
| ├──20220315_09 面向對象
| | ├──CmVip0224.rar 42.85kb
| | └──作業(yè)2.txt 0.47kb
| ├──20220317_10 面向對象2
| | ├──CmVip0224.rar 46.23kb
| | └──作業(yè)2.txt 0.38kb
| ├──20220320_11 裝飾器
| | └──CmVip0224.rar 49.36kb
| ├──20220322_12 算法
| | ├──CmVip0224.rar 51.94kb
| | └──作業(yè).txt 0.06kb
| ├──20220324_13 數據庫1
| | ├──mysql安裝.docx 873.39kb
| | └──數據庫1.txt 2.44kb
| ├──20220327_14 數據庫2
| | ├──數據庫2.txt 6.78kb
| | └──數據庫作業(yè).txt 5.61kb
| ├──20220329_15 數據庫3
| | ├──CmVip0224.rar 57.08kb
| | └──數據庫3.txt 3.33kb
| ├──20220331_16 日志
| | └──CmVip0224.rar 66.34kb
| ├──20220407_17 郵件
| | └──CmVip0224.rar 140.93kb
| ├──20220410_18 自動(dòng)化測試基礎
| | └──VIP06_自動(dòng)化功能測試.pdf 84.91kb
| ├──20220412_19 Selenium基礎
| | ├──chromedriver下載地址與鏡像源.txt 0.14kb
| | ├──CMVIP06.rar 4.45kb
| | └──Selenium基礎講解.pdf 89.69kb
| ├──20220414_20 元素定位
| | ├──CMVIP06.rar 6.56kb
| | └──元素定位.pdf 77.30kb
| ├──20220417_21 元素操作
| | ├──CMVIP06.rar 10.12kb
| | └──元素操作.pdf 137.85kb
| ├──20220419_22 三類(lèi)等待
| | ├──CMVIP06.rar 13.16kb
| | └──三類(lèi)等待.pdf 148.02kb
| ├──20220421_23 斷言與JS執行器
| | ├──CMVIP06.rar 15.00kb
| | ├──斷言與JS執行器.md 2.96kb
| | └──斷言與JS執行器.pdf 112.09kb
| ├──20220425_24 WebUI自動(dòng)化實(shí)操與ChromeOptions
| | ├──CMVIP06.rar 19.31kb
| | ├──WebUI自動(dòng)化實(shí)操與ChromeOptions.md 3.32kb
| | └──WebUI自動(dòng)化實(shí)操與ChromeOptions.pdf 110.63kb
| ├──20220426_25 關(guān)鍵字驅動(dòng)設計
| | ├──CMVIP06.rar 24.17kb
| | ├──關(guān)鍵字驅動(dòng).md 2.59kb
| | └──關(guān)鍵字驅動(dòng).pdf 85.74kb
| ├──20220428_26 Excel數據驅動(dòng)
| | ├──CMVIP06.rar 36.13kb
| | ├──Excel數據驅動(dòng).md 1.66kb
| | └──Excel數據驅動(dòng).pdf 61.12kb
| ├──20220505_27 關(guān)鍵字驅動(dòng)+Excel數據驅動(dòng)作業(yè)
| | └──ui_demo_v6.rar 32.67kb
| ├──20220508_28 UnitTest應用
| | ├──CMVIP06.rar 38.77kb
| | ├──UnitTest應用.md 6.40kb
| | └──UnitTest應用.pdf 122.64kb
| ├──20220510_29 測試套件與運行器
| | ├──CMVIP06.rar 60.02kb
| | ├──HTMLTestReportCN.py 25.25kb
| | ├──HTMLTestRunner.py 23.90kb
| | ├──測試套件與運行器.md 5.64kb
| | └──測試套件與運行器.pdf 118.60kb
| ├──20220512_30 ddt與Yaml
| | ├──CMVIP06.rar 63.08kb
| | ├──DDT與Yaml.md 6.21kb
| | └──DDT與Yaml.pdf 132.98kb
| ├──20220515_31 POM
| | ├──CMVIP06.rar 70.88kb
| | ├──POM.md 2.48kb
| | └──POM.pdf 78.93kb
| ├──20220517_32 多線(xiàn)程與分布式
| | ├──CMVIP06.rar 77.61kb
| | ├──node_1.toml 0.21kb
| | ├──selenium-server-4.0.0.jar 22.57M
| | ├──多線(xiàn)程與分布式.md 1.96kb
| | └──多線(xiàn)程與分布式.pdf 74.23kb
| ├──20220519_33 Pytest常用技術(shù)
| | ├──class01.zip 50.71kb
| | ├──Day01_Pytest常規技術(shù).pdf 418.34kb
| | ├──Day01_Pytest常用技術(shù).pptx 2.95M
| | ├──p99_homework.zip 15.13kb
| | ├──Pytest課程規劃.xmind 186.46kb
| | └──作業(yè).txt 0.42kb
| ├──20220522_34 Pytest進(jìn)階技術(shù)之Fixture
| | ├──CMVIP06_PYTEST.zip 126.13kb
| | ├──Day02_Pytest技術(shù)進(jìn)階.pptx 2.60M
| | ├──Day02_Pytest進(jìn)階技術(shù)之Fixture.pdf 361.91kb
| | └──作業(yè).txt 0.48kb
| ├──20220524_35 Allure常用技術(shù)
| | ├──allure-2.13.5.zip 16.46M
| | ├──Allure常用技術(shù).pptx 2.82M
| | ├──CMVIP06_PYTEST.zip 5.70M
| | ├──Day03_Allure常用技術(shù)精講.pdf 461.79kb
| | ├──jdk-8u152-windows-x64.exe 206.42M
| | ├──標準測試用例.xlsx 10.24kb
| | └──作業(yè).txt 0.40kb
| ├──20220526_36 Allure進(jìn)階技術(shù)
| | ├──Allure進(jìn)階技術(shù).pptx 2.60M
| | ├──CMVIP06_PYTEST.zip 15.32M
| | ├──Day04_Allure進(jìn)階技術(shù)精講.pdf 339.02kb
| | └──作業(yè).txt 0.45kb
| ├──20220529_37 Pytest電商項目實(shí)戰_上
| | ├──chrome.bat 0.13kb
| | ├──CMVIP06_PYTEST.zip 20.89M
| | ├──Day05_Pytest電商項目實(shí)戰上.pdf 665.06kb
| | ├──xpath-helper.zip 132.99kb
| | └──作業(yè).txt 0.43kb
| ├──20220529_38 Pytest電商項目實(shí)戰_下
| | ├──CMVIP06_PYTEST.zip 24.93M
| | ├──Day06_Pytes電商項目實(shí)戰.pptx 2.60M
| | ├──項目架構圖.png 59.16kb
| | └──作業(yè).txt 0.47kb
| ├──20220607_39 接口基礎
| | ├──infoVipOver.rar 4.09kb
| | └──接口基礎.pdf 14.56kb
| ├──20220609_40 postman使用
| | ├──postmandemo.rar 61.08kb
| | └──接口測試2.pdf 8.80kb
| ├──20220612_41requests部署與常用函數講解
| | └──infoVipOver.rar 11.01kb
| ├──20220614_42 接口關(guān)聯(lián)
| | └──infoVipOver.rar 790.38kb
| ├──20220616_43 flask做mockServer
| | ├──infoVipOver.rar 798.83kb
| | └──課程mockserver.pdf 5.31kb
| ├──20220619_44 加密算法講解
| | ├──infoVipOver.rar 809.29kb
| | └──課程加密解密.pdf 6.15kb
| ├──20220621_45 excel接口測試
| | ├──infoVipTestOver0621.rar 35.64kb
| | └──接口測試.pdf 3.76kb
| ├──20220623_46 app自動(dòng)化前奏+環(huán)境搭建
| | ├──APP自動(dòng)化環(huán)境搭建
| | └──app測試.pdf 1.79M
| ├──20220626_47 adb常用命令+monkey
| | └──adb常用指令與monkey測試2.pdf 1.50M
| ├──20220628_48 Appium應用
| | └──Appium應用.pdf 1.75M
| ├──20220630_49 Appium常用操作和H5元素定位
| | ├──Appium常用操作及H5元素定位.pdf 2.33M
| | ├──dr.fone3.2.0.apk 7.66M
| | └──uc-devtools.msi 57.92M
| ├──20220705_50APP自動(dòng)化框架設計與優(yōu)化
| | └──App自動(dòng)化測試框架設計與實(shí)現.pdf 2.68M
| ├──20220707_51 Git工具應用
| | ├──Git-2.28.0-64-bit.exe 48.74M
| | ├──gitblit-1.9.1.zip 41.86M
| | ├──git的應用V1.1.pptx 2.95M
| | ├──Git工具的應用20220707.pdf 833.02kb
| | ├──TortoiseGit-2.12.0.0-64bit.msi 19.57M
| | └──TortoiseGit-LanguagePack-2.12.0.0-64bit-zh_CN.msi 4.15M
| ├──20220710_52 Jenkins工具應用
| | ├──allure-2.13.5.zip 16.46M
| | ├──apache-tomcat-8.5.54-windows-x64.zip 11.02M
| | ├──Day06_Jenkins的應用V1.2.pptx 2.68M
| | ├──jenkins.msi 73.36M
| | ├──jenkins.war 70.81M
| | ├──Jenkins工具的應用20220710.pdf 641.63kb
| | ├──jenkins郵件插件沒(méi)有用戶(hù)密碼欄.pdf 338.90kb
| | ├──test_allure.py 1.65kb
| | └──郵件正文內容.html 1.98kb
| ├──20220712_53 微服務(wù)架構介紹
| | ├──微服務(wù)架構.jpg 102.67kb
| | ├──微服務(wù)架構介紹.md 1.24kb
| | └──微服務(wù)架構介紹.pdf 67.13kb
| ├──20220714_54 SpringCloudAlibaba組件講解
| | └──SpringCloudAlibaba組件講解.jpg 309.21kb
| ├──20220717_55 RPC通信框架介紹
| | ├──RPC通信_v6.jpg 160.05kb
| | ├──RPC通信框架講解_V6.md 2.79kb
| | └──RPC通信框架講解_V6.pdf 138.87kb
| ├──20220719_56 契約測試
| | ├──CMVIP06.rar 79.80kb
| | ├──契約測試_V6.md 1.74kb
| | └──契約測試_V6.pdf 113.29kb
| ├──20220724_57 簡(jiǎn)歷優(yōu)化
| | └──簡(jiǎn)歷優(yōu)化.pdf 1.63M
| ├──20220726_58 面試技巧
| | └──面試技巧.pdf 1.72M
| ├──mysql1.rar 2.07G
| └──實(shí)戰項目.txt 0.40kb
└──視頻課
| ├──1.《開(kāi)班典禮》-虛竹-2022-2-22.mp4 491.06M
| ├──10.《面向對象》-秋水-2022.3.15.mp4 354.55M
| ├──11.《面向對象2》-秋水-2022.3.15.mp4 390.37M
| ├──12.《Python高級語(yǔ)法閉包和裝飾器》-秋水-2022.3.20.mp4 469.17M
| ├──13.《常見(jiàn)算法講解》-秋水-2022.3.22.mp4 397.08M
| ├──14.《mysql數據庫(一)》-秋水-2022.3.24.mp4 403.86M
| ├──15.《mysql數據庫(二)》-秋水-2022.3.27.mp4 518.52M
| ├──16.《Python連接數據庫》-秋水-2022.3.29.mp4 560.74M
| ├──17.《Logging日志配置應用》-秋水-2022.3.31.mp4 109.36M
| ├──17.《Logging日志器生成》-秋水-2022.3.31.mp4 173.08M
| ├──17.《Logging日志裝飾器應用》-秋水-2022.3.31.mp4 279.97M
| ├──18.《Python郵件發(fā)送》-秋水-2022.4.7.mp4 365.32M
| ├──19.《自動(dòng)化功能測試-Chrome開(kāi)發(fā)者工具》-虛竹-2022.4.10.mp4 149.27M
| ├──19.《自動(dòng)化功能測試2》-虛竹-2022.4.10.mp4 99.00M
| ├──2.《Python簡(jiǎn)介與安裝及Python基礎語(yǔ)法》-秋水-2022-2-24.mp4 351.37M
| ├──20.《Selenium基礎1》-虛竹-2022.4.12.mp4 232.72M
| ├──20.《Selenium基礎2》-虛竹-2022.4.12.mp4 177.90M
| ├──21.《元素定位-xpath元素定位_》-虛竹-2022.4.14.mp4 318.24M
| ├──21.《元素定位-八大元素定位法則》-虛竹-2022.4.14.mp4 222.78M
| ├──22.《元素操作-常見(jiàn)元素操作》-虛竹-2022.4.17.mp4 254.55M
| ├──22.《元素操作-句柄與標簽頁(yè)》-虛竹-2022.4.17.mp4 187.93M
| ├──23.《三類(lèi)等待》-虛竹-2022.4.19.mp4 444.59M
| ├──24.《斷言與JS執行器1》-虛竹-2022.4.21.mp4 180.69M
| ├──24.《斷言與JS執行器2》-虛竹-2022.4.21.mp4 281.51M
| ├──25.《ChromeOptions常用配置與WebUI實(shí)操》-虛竹-2022.4.25.mp4 488.61M
| ├──26.《關(guān)鍵字驅動(dòng)》-虛竹-2022.4.26.mp4 406.36M
| ├──27.《數據驅動(dòng)之Excel讀寫(xiě)》-虛竹-2022.4.28.mp4 531.41M
| ├──28.《關(guān)鍵字驅動(dòng)加數據驅動(dòng)作業(yè)講解》-虛竹-2022.5.5.mp4 685.74M
| ├──29.《UnitTest框架應用-UnitTest應用》-虛竹-2022.5.8.mp4 194.73M
| ├──29.《UnitTest自動(dòng)化與作業(yè)講解》-虛竹-2022.5.8.mp4 340.35M
| ├──3.《Python不可變數據類(lèi)型》-秋水-2022-2.27.mp4 375.58M
| ├──30.《套件與運行器》-虛竹2022.5.10.mp4 415.09M
| ├──31.《ddt+yaml》-虛竹-2022.5.12.mp4 464.37M
| ├──32.《POM》-虛竹-2022.5.15.mp4 496.91M
| ├──33.《多線(xiàn)程實(shí)現多用例文件并發(fā)讀取執行+Selenium Grid 4實(shí)現測試框架分布式.mp4 404.48M
| ├──34.《Pytest環(huán)境部署+用例執行管理+用例參數化》-展昭 2022.05.19.mp4 592.43M
| ├──35.《Fixture實(shí)戰應用+Pytest.ini與conftest.py應用講解+Fi.mp4 381.96M
| ├──36.《Allure環(huán)境部署與生成+Allure內容增強》-展昭-2022.5.24.mp4 464.66M
| ├──37.《Allure進(jìn)階-動(dòng)態(tài)生成報告內容》-展昭-2022.5.26.mp4 622.42M
| ├──38.《web反自動(dòng)化及登錄驗證處理+web自動(dòng)化項目基本框架搭建+關(guān)鍵字驅動(dòng)項目實(shí)戰應用2.mp4 109.61M
| ├──38.《web反自動(dòng)化及登錄驗證處理+web自動(dòng)化項目基本框架搭建+關(guān)鍵字驅動(dòng)項目實(shí)戰應用3.mp4 306.30M
| ├──38.《web反自動(dòng)化及登錄驗證處理+web自動(dòng)化項目基本框架搭建+關(guān)鍵字驅動(dòng)項目實(shí)戰應用.mp4 119.86M
| ├──39.《POM進(jìn)階之logic封裝實(shí)戰應用+應用Conftest+Fixture優(yōu)化自動(dòng)化1.mp4 192.69M
| ├──39.《POM進(jìn)階之logic封裝實(shí)戰應用+應用Conftest+Fixture優(yōu)化自動(dòng)化2.mp4 122.95M
| ├──39.《POM進(jìn)階之logic封裝實(shí)戰應用+應用Conftest+Fixture優(yōu)化自動(dòng)化3.mp4 267.50M
| ├──4.《Python可變數據類(lèi)型》-秋水-2022-3.1.mp4 414.96M
| ├──40.《接口測試基礎》-秋水-2022.6.7.mp4 483.22M
| ├──41.《postman接口測試》-秋水-2022.6.9.mp4 385.01M
| ├──42.《requests部署與常用函數》-秋水-2022.6.12.mp4 409.07M
| ├──43.《接口關(guān)聯(lián)實(shí)戰》-秋水-2022.6.14.mp4 517.24M
| ├──44.《基于Flask框架實(shí)現Mock Server》-秋水-2022.6.16.mp4 393.11M
| ├──45.《接口測試加密算法》-秋水-2022.6.19.mp4 471.98M
| ├──46.《接口項目實(shí)戰》-秋水-2022.6.21.mp4 560.54M
| ├──47.《app專(zhuān)項測試》-段譽(yù)-2022.6.24.mp4 419.98M
| ├──48.《adb常用指令與monkey壓力穩定性測試》-段譽(yù)-2022.6.26.mp4 427.47M
| ├──49.《Appium應用》-段譽(yù)-2022.6.28.mp4 360.42M
| ├──5.《條件判斷與循環(huán)語(yǔ)句》-秋水-2022.3.3.mp4 359.91M
| ├──50.《Appium常用操作及H5頁(yè)面元素定位》-段譽(yù)-2022.6.30.mp4 791.14M
| ├──51.《App自動(dòng)化框架設計與實(shí)現》-段譽(yù)-2022.7.5.mp4 466.79M
| ├──52.《持續集成-GIT工具應用》-展昭-2022.7.7.mp4 383.51M
| ├──53.《Jenkins環(huán)境部署+自動(dòng)化持續基礎,定時(shí)構建、任務(wù)觸發(fā)構建+Jenkins核心.mp4 341.36M
| ├──54.《Spring Cloud Alibaba微服務(wù)架構介紹》-虛竹-2022.07.1.mp4 355.24M
| ├──55.《常用組件應用介紹》-虛竹-2022.7.14.mp4 416.54M
| ├──56.《RPC通信框架原理講解》-虛竹-2022.07.17.mp4 350.51M
| ├──57.《契約測試介紹+Python pact契約測試實(shí)戰》-虛竹-2022.07.19.mp4 395.45M
| ├──58.《簡(jiǎn)歷的編寫(xiě)和優(yōu)化》-段譽(yù)-2022.7.24.mp4 594.21M
| ├──59《面試技巧》-段譽(yù)-2022.7.26.mp4 92.90M
| ├──59《面試心理學(xué)》-段譽(yù)-2022.7.26.mp4 325.52M
| ├──6.《函數與模塊》-秋水-2022.3.6.mp4 398.40M
| ├──7.《文件處理與os模塊》-秋水-2022.3.8.mp4 384.96M
| ├──8.《文件處理與os模塊2》-秋水-2022.3.10.mp4 334.95M
| └──9.《時(shí)間日期模塊與異常處理函數》-秋水-2022.3.13.mp4 461.59M


python全棧自動(dòng)化測試課程百度網(wǎng)盤(pán)

python全棧自動(dòng)化測試課程百度網(wǎng)盤(pán)插圖1

安全建設之安全運營(yíng)

安全建設之安全運營(yíng)

python全棧自動(dòng)化測試課程

0
沒(méi)有賬號? 忘記密碼?